YÜKSEK TİCARETLİ

MÜDÜRLER-REKTÖRLER VE DEKANLARIMIZ

4 Temmuz 2014

HAMİDİYE MEKTEBİ’NDEN ,YÜKSEK TİCARET AKADEMİ VE MARMARA ‘ YA KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE HİZMET VEREN MÜDÜRLER  REKTÖRLER VE DEKANLARIMIZ AŞAĞIDA HİZMET YILLARINA GÖRE VERİLMİŞTİR.

Kuruluşundan günümüze kadar güzel hizmetler vermiş Okul Müdürleri, Akademi Başkanları ve Marmara Üniversitesinin rektörleri ile dekanlarımız hizmet yıllarına göre düzenlenmiş güzel hizmetleri fazla detaylara girmeden, esasları ile özetlenmiştir. Daha nice yüzüncü yıllarda iftiharla anılacak bu güzel hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Grati Efendi (1883-1886): Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisi’nin ilk müdürüdür. Aslen Avusturyalı bir Musevi olduğu bilinir. Mektebin Ticaret Nezareti tarafından kuruluşunda ve teşkilatlandırılmasında iş başında bulunmuştur. Ticaret işlerindeki ihtisasından dört yıl kadar yararlanılmıştır. Ancak Grati Efendi zamanında, ticaret öğrenimine gerekli ilgi duyulmadığından ya da açıkça bilinmeyen başka bir nedenle, 1886 yılında mektep süresiz olarak kapatılmıştır. Grati Efendi’nin görevi de böylece sona ermiştir.

Gelenbevizade Sait Bey (1887-1906): Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisi’nin ikinci müdürüdür. Mektep bu kez Maarif Nezareti tarafından yeniden açılınca müdürlüğe getirilmiştir. Kendisi eski bir maarifçi olduğundan zamanın bu konu ile ilgili uzman hocalarını bir araya toplayarak iyi bir öğretim kadrosu kurmayı başarmıştır. Fizik müderrisi idi. On yıl kadar müdürlük görevini yürüttükten sonra Maarif Müsteşarlığı ve Maarif Nazırlığı görevlerinde bulunmuştur.

Hamit Bey (1906-1908): Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisi’nin üçüncü müdürüdür. Maarif mensuplarındandır, müderristir. Hamit Bey bu görevi iki yıl süre ile yürütmüştür.(*)

Aynizade Hasan Tahsin Bey (1908-1909): Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisi’nin dördüncü müdürüdür. Maliye müderrisidir. Maliye Nezareti Müsteşarı idi; Müdürlük görevini bir yıl sonra yürüttükten sonra ayrılmıştır.

Kirkor Kömürcüyan Efendi (1909-1914): Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisi’nin beşinci müdürüdür. Ders programlarını genişletilmesini, akşam derslerinin konmasını sağlamış, mektep kütüphanesini yeniden düzenlemiştir. Bu görevi beş yıl yürütmüştür. Sonra müderris olarak bir süre daha çalışmış ve Rıyazıyatı Maliye müderrisliğinden emekliye ayrılmıştır. Değerli bir yazardır. Çok sayıda eser vermiştir. Eserlerinden bugün de yararlanılmaktadır. Uzun yıllar yaşamıştır.

Gelenbevizade Hikmet Bey (1914-1917): Mektebin altıncı müdürüdür. (Mektep 1915’te Ticaret Mektebi Âlisi Ulûmu Ticariye adını almıştır.) 1915 Talimnamesiyle mektepte ilk kez ihtisas şubeleri açılmıştır. Müdürlük görevini üç yıl sürdürdükten sonra o zamanki Mülkiye Mektebi müdürlüğüne atanmıştır. (**)

Hulûsi Bey (1917-1919): Mektebin yedinci müdürüdür. Eski maarifçilerden fizik müderrisidir. Üç yıl hizmetten sonra teşkilatın değiştirilmesi üzerine müdürlük görevinden ayrılmıştır.

Serkis Nihad Bey (1919-1921):Mektebin sekizinci müdürüdür. Ancak bu yıllar arasında mektep, batıdaki ticaret okullarına uygun olarak ders programlarını ve teşkilatını değiştirdiğinden S.Nihad Bey, ‘Meclisi Müderrisin Reisi’ unvanı ile görev yapmıştır. İki yıllık müdürlük görevinden sonra uzun yıllar ihtisas muhasebeleri görevini sürdürdü.

Sadettin Bey (1921-1925): Mektebin dokuzuncu müdürüdür. (Mektep 1925’te İstanbul Ulûmu Âliyei Ticariye Mektebi adını almıştır.) Sadettin Bey’in müdürlüğü zamanında yani 1923’te mektep İktisat Vekaleti’ne bağlanmış, teşkilat ve öğretiminde değişiklikler olmuştur. Dört yıl hizmetten sonra müdürlük görevinden ayrılan Sadettin Bey, önce o zamanki Sanayi Bankası’nın müdürlüğünü yapmış, sonra da mebus seçilmiştir.

Naki Köstem (1925-1929) : Mektebin onuncu müdürüdür. Münakalat Vekaleti  Müsteşarlığı ve PTT Umum Müdürlüğü yapmıştır. Mektepte yabancı dil hocalığı yaptığı bir sırada müdürlük görevini üzerine almıştır. Bu görevini yaptığı yıllarda, öğretimin ciddi bir düzen içinde yürütülmesi sağlanmış ve özellikle mektep yayınlarına hız vermek için büyük çabalar harcamıştır.

Hüsnü Yaman (1929-1933):Mektebin on birinci müdürüdür. Dört yıl yürüttüğü bu görevden başka, İktisat Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliği, Orman Umum Müdürlüğü ve Manisa Mebusluğu görevlerinde de bulunmuştur.

Nihad Odabaşı (1933-1935): Mektebin on ikinci müdürüdür. Sömestr yerine sınıf usulünün konması ve tasfiye usulü imtihanlarına son verilmesi hususunu temin etmiştir.

Ord.Prof.Dr. Ali Fuat Başgil (1935-1937): Mektebin on üçüncü müdürüdür. (Mektep 1936 yılında İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu adını almıştır.) Hukuk profesörü idi. Müdürlüğü sırasında 1936 talimatnamesiyle devam zorunluluğu ve yeni sınav rejimi konmuştur. Böylece okulda sıkı disiplin altında çalışma imkanı sağlanmıştır.

Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Başgil, uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır.

Ord.Prof.Dr. Şükrü Baban (1938-1939): Okulun on dördüncü müdürüdür. Bu görevi vekaleten yapmıştır. Uzun yıllar bu okulda ve İktisat Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Ord.Prof.Dr. Nihad Sayar (1939-1978): 1939’dan 1950’ye kadar okulun on beşinci müdürü, 1959’dan 1978 yılına kadar da Akademinin ilk başkanı olarak, 39 yıl aralıksız yöneticilik, 42 yıl da aralıksız Hoca olarak büyük hizmetlerde bulunan Nihad Sayar 14 Nisan 1978 günü vefat etmiştir.

İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nun iyi bir öğretim düzeni içerisinde eğitimi sürdürmesi, 1952 yılında akademik kadroların alınması, 1959’da okulun ilmi muhtariyeti haiz İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüştürülmesi, 1969’da Akademinin bilimsel özerkliği ve tüzel kişiliğe sahip öğretim ve araştırma yapan üniversite seviyesinde akademik bir kurum haline getirilmesi, 1971’de çeşitli dallarda öğretim yapan özel yüksek okulların Akademiye bağlanması ile Akademinin, Üniversite düzeyine getirilmesi ve üniversite haline dönüşme gayretleri gibi büyük hizmetler bu dönemde sağlanmıştır.

Prof.Dr. Orhan Oğuz (1978- 1992): Akademinin ikinci Başkanı ve Marmara Üniversitesinin ilk Rektörüdür.

1978 yılında Akademinin İkinci Başkanı olarak zor bir dönemde göreve başlamıştır. Akademi binasının yanması, başkanlık binasının evrak ve belgelerinin yeniden düzenlenmesi, öğrencilerin yetiştirilmesi, Akademiye bağlı fakültelerin kurulması, artan öğrenci kapasitesinin yerleşimi, öğretim elemanları, araç gereç ve her türlü ihtiyaçların karşılanması bu dönemde sağlanmıştır.

Akademi, 20 Temmuz 1982’de ağır mücadele ve gayretlerle Marmara Üniversitesi olmuştur. Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan; Atatürk Eğitim, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Teknik Eğitim Fakülteleri’nin 1982 güz döneminde eğitime başlamalarından bir yıl sonra, bu yıl 1983 güz döneminde Haydarpaşa Lisesinde İngilizce olarak eğitime başlamak üzere Tıp Fakültesi de kurulmuştur. Ayrıca, İngilizce eğitimi sürdürülen İşletme ve İktisat bölümleri açılmıştır. Enstitü ve Yüksek Okullarını eğitim hizmetlerinde 1883 güz döneminden itibaren daha etkin hale getirilmiştir. Master ve doktora gibi lisansüstü eğitim, tamamen Marmara Üniversitesi bünyesinde yürütülmektedir.

Bugüne kadar binlerce mezun vermiş Sultanahmet’teki tarihi bina Eski eserleri koruma nedeni ile tamamen eski görünümü şeklinde restore edilmiştir. Binanın konferans salonu en modern şekli ile İş Bankası tarafından tefriş edilmiştir. Tarihi binanın Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası olarak, her türlü ihtiyaçları karşılayacak şekilde, 16 Ocak 1984 kuruluş yıldönümüne hazırlanması sağlanmıştır.

Yukarıdaki Yazı “Düzenleyen: Dr. Esat Çelebi” imzalı “Yüzyıllık Mezunları İle İstanbul Yüksek Ticaretliler” kitabının 35 ve 37.sayfalarından çok az değişikliklerle aynen alınmıştır.

Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel (1992-1999) :Marmara Üniversitesi’nin ikinci Rektörüdür.

Liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde (İİTİA) tamamlamıştır. 1973 yılında Maliye bilim dalında doktorasını yapmış, 1973-1974 eğitim ve öğretim yılında İngiltere’nin York Üniversitesinde doktora sonrası eğitim görmüş, 1976 yılında Maliye doçenti olmuş ve 1981 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir.1982-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 1992 yılında seçildiği Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden 1999 yılında istifa ederek ayrılmıştır.1993-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Turay Yardımcı (1999-2002) : Marmara Üniversitesi’nin üçüncü Rektörüdür.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi iken18 Aralık 1999 tarihinde rektör seçilen Prof.Dr.Turay Yardımcı yaklaşık 2 yıl görev yaptıktan sonra 02 Mart 2002 tarihinde istifa ederek Rektörlükten ayrıldı.

Prof. Dr. Tunç Erem (2002-2006) : Marmara Üniversitesi’nin dördüncü Rektörüdür.

1938 yılında İstanbul’da doğan Erem, Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini ABD’nin Chicago kentindeki Roosevelt Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. 1968 yılında İstanbul İktşisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde doktorasını verdi ve 1971 yılında doçent, 1977 yılında ise profesör oldu.

Uluslar arası ticaret ve strateji yönetimi ve uluslararası pazarlama alanında araştırmalar yapan ve ülkemizi yurtdışında birçok konferanslarda temsil eden Erem’in alanıyla ilgili 4 kitabı bulunmaktadır.

1977-1978 yılları arasında bulunduğu Akademi’nin işletme bölüm başkanlığını yürüten Erem, 1999-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi dekanlığı görevini üstlendi. 2002 yılında Marmara Üniversitenin rektörlüğüne seçilen Tunç Erem 2006 yılında görev süresinin dolmasından sonra emekli oldu.

Prof. Dr. Necla Pur (2006-2010) – Marmara Üniversitesi’nin beşinci Rektörüdür.

Orta ve lise öğrenimini Bursa Koleji’nde, yüksek öğrenimini ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamlayan Pur, mezuniyetinin ardından 1967 yılında İktisat Kürsüsü’nde Asistan olarak akademik hayata atıldı ve 1974 yılında Doktor, 1978 yılında Doçent sıfatını elde etti. 1977 yılında doçentlik çalışmaları için İngiltere-Norwich University of East Anglia’de bulunan Pur, 1988 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’ne Profesör olarak atandı.

Necla Pur, 2006 yılı Haziran ayında Prof. Dr. Tunç Erem’in görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimde en yüksek oyu alarak tarafından rektörlüğe getirildi.

7 Temmuz 2006  tarihinde göreve başlayan Necla Pur döneminde Marmara Üniversitesi önceki dönemlere nazaran istikrara kavuştu ve akademik alanda ilerleme kaydetti. 2010 yılı Haziran ayında Rektörlük görev süresi biten Necla Pur kasım ayında yaş haddinden emekli oldu.

Prof. Dr. Zafer Gül (2010-2014) – Marmara Üniversitesi’nin altıncı Rektörüdür.

1960 yılında İstanbul’da doğan Zafer Gül, 1982 yılında İstanbul teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu.Mezun olduğu yıl yüksek lisansa başlayan ve kısa süre sonra araştırma görevlisi olarak aynı üniversiteye atanan Zafer Gül,1985 yılında MEB’in doktora bursunu kazanarak İngiltere’ye gitti.Manchester Üniversitesi’nde doktorasını tamamlayıp yurda döndü ve 1994 yılında marmara Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı.1997 yılında doçentliğe yükseltildi ve aynı fakültede yönetim kurulu üyeliğine seçildi.2002 yılında Fullbright bursunun kazanarak ABD’ye gitti ve Ohio Eyalet Üniversitesi’nde ders verdi.

2004 yılında profesörlüğe atanan Zafer Gül,2005 yılında Makine Mühendisliği bölüm başkanlığına getirildi ve 2009 yılında Üniversite Senatosu’na senatör olarak seçildi.14 Temmuz 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi’nin 6.rektörü olarak atanan Zafer Gül’ün görev süresi 2014 tarihinde tamamlandı.

Prof.Dr.Mehmet Emin ARAT (2014-…) – Marmara Üniversitesi’nin yedinci Rektörüdür.

Prof.Dr.Mehmet Emin ARAT 1953 yılında İstanbul’da doğdu.Orta Öğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi ve Vefa Lisesi’nde tamamladı.1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Prof.Arat,aynı yıl Muhasebe kürsüsüne asistan olarak atandı.1986 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Holdinglerde Konsolide Finansal Tablolar Analizi” adlı tezi ile İşletme Doktoru ünvanını aldıktan sonra sırayla 1995 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu.

1990-2010 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde;Fakülte Kurulu,Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ve Dekan yardımcılığı görevlerini yürüten Prof.Arat ,2010-2013 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcığı görevinde bulundu.

Halen Bankacılık Sigortacılık Enstitüsü’nde ,Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olan Prof.Arat,İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,İşletme ve Fransızca Kamu Yönetimi bölümlerinde Lisan Düzeyinde muhasebe ve finansal analiz dersleri,Marmara Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bankacılık Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.

Finansal Analiz ve muhasebe örgütlenmesi alanlarında yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmakta olup, İstanbul Yeminli Müşavirler Odası ile çeşitli mesleki dernek ve vakıflara üyedir.

Rektör adayı belirleme seçimlerinde en yüksek oyu alarak birinci olan Mehmet Emin ARAT 14 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Rektörü olarak göreve başlayacaktır.

1982’den 2012’ye MARMARA ÜNİVERSİTESİ  İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF) DEKANLARI

İstanbul İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nin 1982 yılında Marmara Üniversitesi’ne dönüşmesiyle birlikte, Akademi’ye bağlı olan İşletme-İktisat-Siyasal Bilimler ve  Beyazıt Maliye Muhasebe Okulları birleştirilerek ; yeni kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde toplanmıştır.

Prof.Dr. Ömer Faruk Batırel (1982-1992) –  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ilk dekanıdır.

Liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde, yüksek öğrenimini istanbul İktisadi ve Ticari İmimler Akademisi’nde  (İİTİA) tamamlamıştır. 1973 yılında Maliye bilim dalında doktorasını yapmış, 1973-1974 eğitim ve öğretim yılında İngiltere’nin York Üniversitesinde doktora sonrası eğitim görmüş, 1976 yılında Maliye doçenti olmuş ve 1981 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir.1982-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 1992 yılında seçildiği Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden 1999 yılında istifa ederek ayrılmıştır.1993-2007 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.

 Prof. Dr. Halil Nadaroğlu (1992-1993)  –  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ikinci dekanıdır.Kısa bir süre görev yapmıştır.

İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi’nden 1946 yılında mezun olmuştur. 1958 yılında Fransa Caen Üniversitesi’nde iktisat doktorasını vermiştir. 1963’te İstanbul İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde doçent ve 1969 yılında profesör olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü başkanlığı ve 1993-1997 yıllarında Bakanlar kurulu kontenjanından YÖK üyeliği görevini yürütmüştür. Ayrıca Burgazada’yı Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği’nin kurucu üyeliğini ve Adalar Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

 Prof.Dr. Ahmet Hayri Durmuş (1992-1999) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin üçüncü dekanıdır.

1946 Yılında, Trabzon’da doğdu. İlk, Ticaret Lisesi tahsilini Trabzon’da yaptı.İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1967’de mezun oldu. 1972’de Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında doktora, 1978’de doçentliğini tamamladı. 1988’de Yükseköğretim Kurulu tarafından profesörlüğe yükseltildi ve Marmara Üniversitesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.

Üniversitede bölüm başkanlığı, Araştırma Merkezi müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü,Dekanlık, Rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu.Genel muhasebe, envanter ve bilanço, şirketler muhasebesi, finansal tablolar analizi, muhasebe sistemleri ve organizasyonu, muhasebe denetimi, maliyet muhasebesi,denetim muhasebesi, yönetim muhasebesi dersleri vermektedir.

Yayınlanmış 9 kitabı, çok sayıda makalesi ve bildirileri vardır.

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nin üyesi olup, bir dönem başkanlığını yapmıştır. Kısmi statüde çalıştığı dönemlerde bir çok firmanın muhasebe organizasyonu,analiz, denetim ve danışmanlığını yapmıştır. Bir çok vakfın kurucusu, yönetim kurulu üyesi veya başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr. Tunç Erem (1999-2002)-  Marmara Üniversitesi’nin dördüncü Dekanıdır.

1938 yılında İstanbul’da doğan Erem, Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini ABD’nin Chicago kentindeki Roosevelt Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. 1968 yılında İstanbul İktşisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde doktorasını verdi ve 1971 yılında doçent, 1977 yılında ise profesör oldu.

Uluslar arası ticaret ve strateji yönetimi ve uluslararası pazarlama alanında araştırmalar yapan ve ülkemizi yurtdışında birçok konferanslarda temsil eden Erem’in alanıyla ilgili 4 kitabı bulunmaktadır.

1977-1978 yılları arasında bulunduğu Akademi’nin işletme bölüm başkanlığını yürüten Erem, 1999-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi dekanlığı görevini üstlendi. 2002 yılında Marmara Üniversitenin rektörlüğüne seçilen Tunç Erem 2006 yılında görev süresinin dolmasından sonra emekli oldu.

Prof. Dr. Suat Oktar (2002-2012) – Marmara Üniversitesi’nin beşinci Dekanıdır.

Prof.Dr.Suat Oktar 1976 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden Mezun olmuştur.Marmara Üniversitesi İİBF Fakültesinde 1985 yılında Doktorasını tamamlamış, 1993 yılında Doçent 1999 yılında ise Profesörlük ünvanlarını almaya hak kazanmıştır.İktisat ABD Başkanlığı,Dekan Yardımcılığı,Üniversitelerarası Kurul Üyeliği gibi bir çok aktif görevde bulunmuştur. Halen M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  İİBF 2012 YILINDA 3 AYRI FAKÜLTEYE BÖLÜNMÜŞTÜR.

Millî Eğitim Bakanlığının 28/12/2011 tarihli ve 10173 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde ise Marmara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi  kurulması; kararlaştırılmıştır.

 İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANI

 Prof. Dr. A. Ercan Gegez (2012-2015)

Eylül 2011’de İİBF Dekanlık görevine atanan Prof.Dr.A.Ercan Gegez, Nisan 2012’de İİBF’nin 3 ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle birlikte yeni kurulan İşletme Fakültesi Dekanlığı’na atanmıştır.

Prof. Dr. A.Ercan Gegez, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans derecesini 1992 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan Prof.Gegez, “Uluslararası Pazar Giriş Engelleri ve Bir Uygulama” konulu tezi ile 1997 yılında “Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Doktoru” unvanını almıştır.

1990 yılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde akademik hayatına başlayan Gegez, 2009 Aralık’ta Profesör unvanını almıştır. Prof.Dr.A.Ercan Gegez, 2004-2006 yılları arası Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığı görevini yapmış, 2010 Ağustos – 2011 Eylül döneminde Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Prof.Dr.A. Ercan Gegez akademik ilgi alanı olarak Global Pazarlama,pazarlama araştırmaları,İnternette pazarlama ve pazarlama etiğigibi konular üzerinde çalışmaktadır. Gegez’in ilk baskı tarihi 2005 olan “Pazarlama Araştırmaları” kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, “Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri”(2003), “Uluslararası Pazarlama Çevresi” (2003) ve, “Küresel Pazarlama Yönetimi” (2008) kitaplarında da yazdığı bölümler bulunmaktadır. Prof.Dr.A. Ercan Gegez 1993 yılı Dünya Pazarlama Kongresi’nde Üstün Başarı Sertifikası, 2004 yılında ise Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu’ndan Uluslararası Yayın ve Teşvik Ödülü almıştır.

İKTİSAT FAKÜLTESİ DEKANI

Prof. Dr. Şahamet Bülbül (2012——-)

Nisan 2012’de İİBF’nin 3 ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle birlikte yeni kurulan İktisat Fakültesi Dekanlığı’na atanmıştır.

İstanbul İktisadi ve İdari Bilimler Akademisinden 1980 yılında mezun olmuştur.Doktora derecesinin Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1988 yılında tamamlayan Prof.Dr.Şahamet Bülbül sırayla 1995 yılında doçent 2001 yılında da Profesörlük ünvanlarını almaya hak kazanmıştır.İstatistik alanında yayınlanmış kitapları ve birçok makalesi bulunmaktadır.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DEKANI

Prof. Dr. Recep Bozlağan (2012——-)

 Nisan 2012’de İİBF’nin 3 ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle birlikte yeni kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Dekanlığı’na atanmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1994 yılında mezun oldu.Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda doktorasına başladı. 2001 yılında Belediyelerde Örgüt Geliştirme (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği) konulu tezi ile doktor unvanını kazandı.

2006 yılında Belediyelerde Liderlik Yaklaşımları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği) doçentlik tezi ile Doçent unvanını kazandı.

Recep Bozlağan, Büyükşehir belediye yönetimi, küresel şehirler, belediyelerde stratejik yönetim ve belediyelerde kurumsal gelişim konularında çalışmalar yürütmektedir. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT olmak üzere birçok belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadro, stratejik plan, performans programı, süreç analizi ve yeniden yapılanma çalışmalarının yürütülmesinde görev aldı.

Yerel yönetimler, şehir yönetimi ve İstanbul üzerine yayımlanmış 7 farklı kitabı bulunmaktadır: “Yerel Hizmetlerin Özelleştirilmesi”, “Belediyelerde Örgüt Geliştirme”, “Liderlik Yaklaşımları ve Belediyeler”, “İstanbul; Derinlik, Değişim ve Güç”, “Türkiye’de Yerel Yönetimler (ed.),  “İstanbul; Kent ve Medeniyet” (ed.), “İstanbul, Mekân ve İnsan” (ed.), “İstanbul; Tarih ve Kültür” (ed.).

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANI

 Prof. Dr. Nuran Cömert (2015 ——)

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora yaptı. 1987 yılında Bath Üniversitesi’nde 1 yıl süreyle araştırmacı olarak bulundu. 1996 yılında doçent, 2002′de profesör unvanı aldı.

Repo ve Ters Repo İşlemleri Muhasebesi, Esaslar ve Uygulama, Büyük Mağazalarda Stok Muhasebesi, Barkod Destekli Sürekli Envanter Yöntemi, Genel Muhasebe gibi kitapları olan Prof. Dr.Nuran Cömert’in çeşitli mesleki ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor.

Halen Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Sermaye Piyasası Denetim Uygulamaları, İç Denetim, UFRS, Aracı Kurumların Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu gibi dersler veren Cömert, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı başkan yardımcılığı ve Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nin editörlüğü dışında çeşitli mesleki dergilerde bilim kurulu üyeliği ve akademik danışmanlık vermeye devam ediyor.

15 Temmuz 2015 tarihinde İşletme Fakültesi Dekanlığına atandı.

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İstanbul YMMO)

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)

TİDE Danışma Kurulu ve Akademik Kurulu

USİUD

Uluslararası Transparency Derneği Türkiye Chapterı

ACFE