YÜKSEK TİCARETLİ

DERNEK TÜZÜĞÜ

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARAMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

A N A T Ü Z Ü ĞÜ

BÖLÜM 1

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1: Derneğin adı “İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği’dir.

Derneğin Merkezi İstanbul’dadır.

Gerektiğinde bu tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak şubeler açılabilir. Temsilcilikler atanabilir.

Derneğin Amacı:

Madde 2: Memleketin iktisadi,ticari,mali iş alanlarının ihtiyaç duyduğu iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, yerel yönetimler,çalışma ekonomisi, ekonometri,  muhasebe, mali müşavirlik, bağımsız denetim, bankacılık ve sigortacılıkgibi meslek dallarının gelişmesini sağlamak, bu mesleklerde çalışanların meslekikonulardaki teorik ve pratik bilgilerinin yükselmesine yardımcı olmak, aralarında mesleki, bilimsel birlik ve dayanışma yaratmak, iktisadi, ticari, sosyal ve mali hayatın problemleri üzerinde incelemeler yapmaktır.

Çalışma Konuları:

Madde3:Dernek amacına ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.

 1. İkinci maddede yazılı meslek dallarında çalışanların bilgilerini arttırmak için konferanslar, kurslar, seminerler, sempozyumlardüzenlemek,
 2. Derneğin amacına uygun kitaplıklar kurmak, her türlü iletişim araçları ile yayınlarda bulunmak,
 3. İktisadi, ticari, mali, idari ve sınai hayatın problemleri üzerine incelemeler yapmak, bu konularla ilgili olarak açık oturumlar, paneller, kongreler düzenlemek,  gerektiğinde yarışmalar düzenleyerek ödüller vermek,
 4. Derneğin amacına ulaşmak için her türlü resmi ve özel teşebbüse müracaatta bulunmak, işbirliği yapmak,
 5. İktisat, işletme ve Siyasal bilimler fakülteleri ile diğer fakülte ve mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak, görüşlerini ilgililere ve kamuoyuna yansıtmak,
 6. İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin programlarının gelişmesi için; ilgili fakülte yöneticileri, benzeri meslekibilim kuruluşları ve diğer ilgili makamlarla ilişki kurarak yardımcı çalışmalarda bulunmak, gerekirse derneğin olanakları ölçüsünde maddi yardım sağlamak,
 7. Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilere burslar vermek; öğrenci yurtları kurmak, üyelerimize,ilişkimiz olan okulların öğrencilerine, öğrencilerin yakını ihtiyacı olan kişilere, gıda bankacılığıkapsamında yiyecek, giyecek ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak,
 8. Üyeler arasında işbirliğini, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yurtiçi, yurtdışı geziler düzenlemek,
 9. İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerini birincilik, ikincilik, üçüncülükle bitirenlere şilt ve armağanlar vermek, fakülte mezunlarına çalışma alanlarında yardımcı olmak ve lisansüstü öğrenim yapanlara tespit edilecek esaslar dahilinde burslar vermek,
 10. Dernek amaçlarına uygun faaliyetlerinin gerekli kıldığı her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiralamak, edinmek, kiraya vermek
 11. Üyelerin sosyal güvenliklerini korumak amacıylamisafirhane,  dinlenme tesisleri ve kreş kurmak üyelerimizin sosyal, kültürel faaliyetlerini geliştirmek amacıyla briç, satranç, halkoyunları, Latin ve modern dans topluluğu gibi topluluklar oluşturmak,
 12. Üyelerin sportif faaliyetlerini desteklemek, bu amaca uygun olacak spor dallarında müsabakalara katılabilmek için dernek çatısı altında kulüpler, spor tesisleri kurmak, üniversite içerisindeki aktif kulüpler ile bağlar kurmak, işbirliği yapmak
 13. Üyelerin bir arada olmasına aracılık edecek lokal, kafeterya benzeri İktisadi işletmeler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
 14. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımlaşma sandığı kurmak,
 15. Derneğin amacına uygun platformlara katılmak,
 16. Genel merkezin ve şubelerin adreslerinin bulunduğu yerlerde kurulmuş, kurulacak kent konseylerine katılmak, kent konseyleri içinde derneğin amacına uygun faaliyetlerde bulunmak,
 17. Derneğin amacına uygun olarak federasyona katılmak,
 18. Derneğin amacına uygun vakıfları desteklemek, işbirliği yapmak,
 19. Derneğin amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olmak ve faaliyetlerine katılmak
 20. Yasalar çerçevesinde derneğin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

BÖLÜM II

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 Üye Olma:                                                                                                                                   

 Madde 4: Derneğin Asıl Üye, Fahri Üyeve Onur Üyesiolmak üzere 3 türlü üyesi vardır:

a)Asıl Üye:

Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve dernek kurma hakkı olan İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi, İstanbul Ticari İlimler Akademisi ile yasayla akademiye bağlanan Aksaray İktisat Ticaret Yüksek Okulu, Maliye Muhasebe Yüksek Okulu, Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu, Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu mezunları ile akademinin yerini almış olan Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ndeki tüm bölümlerden mezun olanlar ile Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olanlar derneğe asıl üye olabilir.

Aday üye üyelik başvuru belgesine ilgili okullardan mezun olduğunu gösterir diploma veya çıkış belgesi ya da transkript belgesinden her hangi birisinin örneği ile T.C kimlik numarasını gösterir kimlik belgesinin örneğini ekler.

Derneğe üyelik için başvuran okulumuzu bitirmiş aday üyeyi tanıyan dernek yönetim kurulu üyesinin önerisi yönetim kurulu kararı ile yeterli görülürse bu durumda da üyelik işlemi gerçekleştirilebilir.  

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisans eğitiminin devamı olan yüksek lisans ve doktora eğitimini alan kişiler derneğe asıl üye olabilirler.

Ayrıca Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapanlar, görev yaptıkları sürece derneğe asıl üye olabilirler.


b)Fahri Üye:


Yurt içinde ve yurt dışında asıl üyelerin mezun olduğu okullara denk okul mezunları, ilgili fakültelerde  en az dört yıl görev yapmış öğretim üyeleri, derneğimizin kuruluş amacına uygun konularda uzmanlaşmış kişiler, şubelerin yönetim kurulu kararı ile derneğe fahri üye olarak alınabilirler.  

Derneğe asıl üye ve fahri üye olmak isteyenler, yazılı olarak şubelerin yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim kurulu bu başvuruları en geç 30 gün içinde karara bağlar.

c)Onur Üyesi:

Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için büyük oranda maddi ve manevi desteği, katkısı bulunan kişiler, dernek genel merkez yönetim kurulunun önerisi,dernek  genel merkez genel kurulunun kararıyla Onur Üyeliğine kabul edilebilirler.

Derneğe üye olanlara rozet takılır, üyelik durumunu belirtir kimlik kartı verilir.


Üyelikten Çıkma:

Madde 5: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyelikten Çıkarılma:

 Madde 6: Derneğe üye olanlar aşağıdaki durumların varlığında üyelikten çıkarılırlar.

a)Yüklendiği aidatı iki yıl üst üste ödemeyen üyeye durum ilgili şube yönetim kurulu tarafından dernekte bulunan son adresine yazılı olarak ya da e posta veya kısa telefon mesajı ile bildirilir. Şube yönetim kurulunun hatırlatmasına rağmen geçerli bir özüre dayanmadan ödememekte direnen üye/üyeler şube yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.

b) Dernekler Kanunu’nun ve yasaların yasakladığı faaliyetlerde bulunan ya da bu durum mahkeme kararı ile kesinleşen üyelerşube yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar.

Dernekten çıkarılan üyeye şube yönetim kurulunun kararıdernek kayıtlarında bulunan son adresine ya da e posta adresine yazılı olarak veya telefonuna kısa mesaj yolu ile bildirilir.

c) Derneğin amaçlarına aykırı davranışta bulunan üyeler ile diğer dernek üyelerinin onurlarınızedeleyici tutumları bulunan üyelerin durumları bağlı bulundukları veya olayın meydana geldiği yerdeki şube yönetim kurullarınca yazılı olarak genel merkez yönetim kuruluna bildirilir. Genel merkez yönetim kurulu kendisine ulaşan şikayeti ilk toplantısında gündemine alarak eldeki şikayet yazısı ve ek bilgi, belgeleri Genel merkez Haysiyet divanına iletir. Genel Merkez Haysiyet Divanınca yazılı savunması alınan üyeye duruma göre uyarma veya temelden çıkarma cezası verilir.

Bu cezalara karşılık itiraz ancak dernek genel merkez genel kuruluna başvurularak yapılabilir.  Buitiraz başvuruların dernek genel merkez genel kurulu toplantısından en az bir ay önce Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılması şarttır. Böyle bir itiraz başvurusu varsa dernek genel merkez genel kurulu gündemine üyelikten çıkarılan üye/üyelerin itirazı başvurularının görüşülmesi maddesini ayrıca ekler.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin kimlik kartı geri alınır.

BÖLÜM III

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Üyelerin Hakları:

Madde 7: Dernek üyeleri, eşit haklara sahiptir.

a)Derneğin düzenlediği etkinliklere katılabilir. Lokal ve benzeri hizmetlerden yararlanabilir.

b)Genel kurula katılır, görüşlerini açıklar, tüzükte gösterilen organlara aday olabilir, seçme, seçilme ve oy verme hakkını kullanabilir. (Fahri ÜyelerileOnur Üyelerininseçme, seçilme ve oy hakkı yoktur.) 

Üyelerin Yükümlülükleri:                

Madde 8:Dernek üyeleri aşağıdaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.


a)Üyeliğe kabulde giriş aidatını devamında aylık aidatını ödemek,

(Yeni mezun olanlar mezuniyetten sonraki ilk beş yıl içinde derneğe üye olurlarsa giriş aidatı ödemek zorunda değildir, ancak aylık aidatını ödeyecektir. Fahri üyeler isterlerse giriş ve aylık aidat verebilirler, bağışta bulunabilirler.Onur üyeleri aidat ödemezler..

b)Derneğin amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak,

c)Aldığı görevleri iyi niyetle ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,

d)Derneğin yönetim organlarda görev almamış olsa bile organ yetkililerince verilecek görevleri aksatmadan ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

BÖLÜM IV

ÖRGÜTLENMEve DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9:Derneğin Genel Merkez ve Şube olmak üzere iki türlü örgütü vardır.

Genel Merkez Organları:

Madde 10: Genel Merkez örgütü 4 organdan oluşur.

a)Genel Merkez Genel Kurulu,

b)Genel Merkez Yönetim Kurulu,

c)Genel Merkez Denetleme Kurulu,

d)Genel Merkez Haysiyet Divanı.

 1. GENEL MERKEZ GENEL KURULU:

1-Genel Merkez Genel Kurulunun Oluşumu:

Madde 11:Derneğin en yüksek karar organı olan Genel Merkez Genel Kurulu; şubelerden seçilen delegelerden ve doğal üyelerdenoluşur. Genel merkez yönetim kurulu ve genel merkez denetleme kurulu üyeleri ile Genel Merkez Haysiyet Divanı üyeleri Genel Merkez genel kurulun doğal üyeleridir.

2-Toplantı Şekli:

Madde 12: Genel Merkez Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 1. Olağan Genel Kurul her üç yılda bir, MART ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
 2. Olağanüstü Genel Kurul: Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel merkez Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şubelerde kayıtlı asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel merkez yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa genel merkez denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakiminin, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik kurul Genel Kurulu toplantıya çağırır.

3-Çağrı usulü:

 Madde 13:Genel Merkez Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilerek veya yazılı posta ile ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Ayrıca telefonlara gönderilen kısa mesaj ile genel kurulun hatırlatılması yapılır. Sosyal medyada da duyurulur. Bu çağrıda toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün, hangi saat ve nerede yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı günü arasındaki süre 7 günden az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenide belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

4.Toplantı Yeri:

  Madde14:Dernek genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerdeyapılır.

5-Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 15:Genel Merkez Genel Kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye, delege sayısı yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet divanıüye tam sayıları toplamının iki katından aşağıya olamaz.

6- Toplantının Yapılış Usulü:

Madde 16:  Genel Merkez Genel Kurul toplantısı, genel kurula katılacak üyelere bildirilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeler ve delegeler, Genel Merkez yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmamışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantıda hazır bulunan 5 (beş) üye veya delege tarafından imza altına alınır.

Toplantı genel merkez yönetim kurulu başkanı veya ikinci başkanı, bunların bulunmadığı hallerde genel başkanın görevlendireceği genel merkez yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

 Açılışı takiben toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreterden oluşacak başkanlık divanı seçilir. Başkanlık divanı için toplantıya katılan 5 üyen tarafından önerge verilebileceği gibi, kişisel başvuru da yapılabilir.

Başkanlık divanına seçilenlerin o dönemde yönetim ve denetleme kurullarında bulunmamış olmaları şarttır.

7-Toplantıda Görüşülecek Konular:

Madde 17: Genel Merkez Genel Kurulu toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

8-Oy Hakkı:

Madde 18: Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Fahri Üyeler ve Onur üyeleri oy kullanamaz.

9-Kararlar:

Madde 19: Genel Merkez Genel Kurulunda kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile ve açık oylama sonucu alınır. Genel Merkez genel kurul kararları ve tutanakları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak, saklamak ve gereği yapılmak üzere seçilmiş Genel Merkez Yönetim Kuruluna toplantı sonunda teslim edilir.

Genel Merkez Genel Kurulu Kararları dernek merkezinde görülen bir yere asılmak suretiyle üyelere ayrıca duyurulur.

10-Oylama ve oyların Sayımı:

Madde 20:Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimleri gizli oyla yapılır. Oylamaya katılan üyeler ve delegeler kimliklerini göstererek oy pusulalarını ve zarfı olarak kapalı ortamda oyunu seçim kullanır. Seçim listesini imzalar. Oylama işlemi bittikten sonra sayıma geçilir. Gizli oyların sayımı genel merkez genel kurulunca seçilecek üç kişinin ve Başkanlık Divanınca görevlendirilecek Başkan Vekili veya sekreterin katılmasıyla meydana gelecek bir komisyon tarafından, açık olarak yapılır.  Oylamanın sonucu başkanlık divanı tarafından açıklanır, toplantı tutanağına geçirilir. Ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri seçimi izleyen otuz gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından valiliğe bildirilir.

11- Genel Kurul Kararlarının Kapsamı:

Madde 21: Genel Kurulda alınan kararlar toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan bütün üyeleri ve delegeleri bağlar.

12- Genel Merkez Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 22:Genel merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Genel merkez yönetim kurulunun faaliyet raporu ile denetim kurulunun denetim raporunu faaliyet döneminin bilanço ve gelir gider hesaplarınıincelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim kurulunu ve Denetim kurulunu ibra etmek ya dasorumlular hakkında karar vermek,

b)Derneğin gelecek dönem bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

c) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Denetleme Kurulu ile Genel Merkez Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyelerini seçmek,

ç)  Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek,

d)Dernek Şubelerinin açılması, temsilciliklerinin atanmasınakonusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

e)Derneğin kurulmuş, kurulacak platformlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

f) Kuruluş amaçları aynı olan derneklerle federasyon kurulması veya kurulmuş olan bir federasyona katılması, federasyondan çıkılması hususlarında karar vermek,

g) lokal açılması, yönetilmesi, işletilmesi, devri, kapatılması gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmek,

h) Üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla para aktarmamak yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için sandık kurulmasına karar vermek,

ı)Dernek Tüzüğünde değişiklik yapmak,

j)Derneğin feshi hakkında karar vermek,Gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar almak,

k)Derneğin amaçlarına ulaşılabilmesi için yönetim kuruluna direktif vermek,

l)Derneğin genel merkezi ve şubeleri için taşınmaz malların alınması, satılması hususunda Yönetim Kurullarına yetki vermek,

m)Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU:

1- Seçimi: 

Madde 23: Genel Merkez Yönetim Kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından 3 (Üç) yıl süreyle seçilen 11 üyeden oluşur. Genel kurulca ayrıca 11 de yedek üye seçilir. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekimi yapılarak yedek üye sayısı tamamlanır.

Boşalan yönetim kurulu üyelikleri için aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Bunlar yerine geçtikleri asıl üyenin görev süresini tamamlar.

Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra 6’dan aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişilik bir kurul, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

2- İş Bölümü:

Madde 24: Genel Merkez yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, bir Genel Başkan (Dernek Genel Başkanı), iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçer.

Diğer üyelerden biri lokal ile, biri sosyal konularla, biri basın yayın konusunda, biri kültürel konularla, biri internet ve sosyal medya ile diğeri de eğitim konularında görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, haberleşme ve yazı işleri için Genel Sekreterin, hesap işleri için Genel Saymanın gözetimi altında bürolar kurabilir.

3- Toplantılar:

Madde 25: Genel merkez yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında Başkanın veya en az üç yönetim kurulu üyesinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi genel başkan yardımcılarından biri tarafından yapılır.İzin alınmaksızın ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye; Yönetim kurulu kararıyla başkan tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarmadan sonraki ilk toplantıya da gelmezse, ayrılmış sayılır ve yerine ençok oy almış olan yedek üye çağrılır.

Yönetim kurulununtoplantı gündemi, saati, yeri önceden üyelere bildirilir. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

4-Kararlar:

Madde 26: Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır, çoğunlukla karar alır. Alınan kararlar toplantıya katılmamış, katılamamış yönetim kurulu üyelerinin tamamı için bağlayıcıdır. 

5- Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Madde 27:Dernek genel merkez yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b)Dernek işlerini, yasalar ve Tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek ve bu hususta gerekli kararları almak, bunları uygulamak,

c)Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

ç)Derneğin yıllık çalışmalarına ait raporu, bilanço ile gelir gider hesaplarını gelecek dönme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

d)Derneğin defter ve dosyalarını tutmak,

e) Dernek şubelerinin açılmasına, temsilciliklerin atanmasına karar vermek,

 f) Tavsiye, gözlem ve deneyimlerimden yararlanmak amacıyla Yüksek Divan Kurulu’nu kurmak,

g)Şubelerin genel kurul toplantılarına genel merkez yönetim kurulu üyelerinden bir gözlemci göndermek.(Gözlemci, Genel Kurul toplantısı hakkında düzenleyeceği raporunu bir hafta içinde Genel Başkanlığa verir.)

ğ)Derneğe ait malları korumak ve bunların dernek yararına kullanılmasını sağlamak,

h)Dernek ihtiyacı için ayrılan yerlerin dernek amacına ve çalışma konularına uygun olarak işletilmesini ve kullanılmasını sağlamak, bu yerlerin yönetim esaslarını saptamak,

ı)Tüzükte belirlenen çalışma konularında gerek görülen hallerde, dernek üyesi olan olmayan kişilerden oluşan çalışma grupları, komisyonlar kurmak,

i)Dernek işlerini yasalar ve tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek,  tüzüğünün ve yasaların verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

6-Genel Başkan ve Kurul Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Madde 27: dernek genel başkanı ile kurulun diğer üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Başkan:

a)Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b)Derneği, her ortamda yönetim kurulu adına temsil eder.

c)Derneği tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları gereğince yönetir.

ç) Genel Merkezin her türlü alımları ve her türlü harcamalarında ita amirliği yapar.

Genel Başkan Yardımcıları:

Dernek genel başkanının en yakını yardımcıları olup, genel başkanın geçici veya süresiz ayrılmasında, başkanın tüm yetkilerini kullanırlar. Genel Başkanın yetki alanına giren görevlerden kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanma durumunu izler, bu hususta genel başkana bilgi verirler.

Genel Sekreter:

Derneğin büro işlerini yönetir, her türlü yazışma ve protokol işlerini düzenler. Karar defterlerini tutar, yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve toplantıdan en az üç gün önceden kurul üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Yıllık çalışma raporunu ilgili üyelerle birlikte hazırlar. Genel merkez genel kurulunun toplantı öncesi ve sonrası işlemlerini yürütür. Dernekçe çıkartılacak yönetmelikleri, çalışma yönergelerini bizzat veya ilgili kurul üyeleriyle birlikte hazırlar.

Genel Sayman:

Derneğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür. Genel merkez muhasebe işlerinin tespit edilen esaslar dahilinde yürütülmesini sağlar. Gerekli defterleri tutar, üç ayda bir mali durum raporunu düzenler. Vergi, sosyal sigortalar pirimi ve diğer süreli mali ödemeleri cezalı duruma meydan vermeden yapar.

Derneğin taşınır, taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda sayarak kontrolünü sağlar, sigortalarını yaptırır. Bilançoyu, gelir ve gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar. Dernek gelirlerini toplar, ödemeleri yapar, dernek parasının en iyi ve emniyetli şekilde nemalandırılmasını sağlar.

Diğer Üyeler:dernek genel merkez genel kurulunda verilen söz ve söylemler doğrultusunda genel merkez yönetim kurulunun görevlendirdiği konular üzerinde çalışır.

Genel merkez yönetim kurulu çalışma çalışma yönergesi hazırlar. Bu yönerge doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.  Diğer üyelere belirlenmiş çalışma alanlarında sorumluluk verir. Görevlendirme yapar.

7-İmza Yetkisi:

Madde 28: Dernek adına hazırlanan yazılar genel başkan veya genel başkan yardımcılarından birisi ile görevli kurul üyesi tarafından imzalanır.

Muhasebe işlemlerine ait fişler, banka çeki ve ödeme emirleri genel başkan veya genel başkan yardımcılarından biri ile birlikte genel sayman tarafından imzalanır.

Dernek adına yapılan tüm yazışmalarda belgeyi imzalayan kişilerin adı, soyadı, dernekteki görevi,belirtilir, dernek başkanı ya da başkan yardımcıları imzalarında dernek mührünü kullanırlar.

C-GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU:

1-Seçimi:

Madde 29: Genel Merkez denetleme kurulu; Genel merkez genel kurul tarafından gizli oyla üçyıl süre ile seçilen 3 üyeden meydana gelir. Denetleme kurulu için ayrıca 3’de yedek üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır. Göreve çağrılan yedek üye yerine geçtiği asıl üyenin görev süresini tamamlar.

2-Görevi ve Yetkileri:

Madde 30: Genel Merkez denetleme kurulu üyelerinin görevve yetkileri şunlardır:

a)Derneğin bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,

b)Denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapmak ve sonuçlarını genel merkez yönetim kuruluna sunmak,

c)Genel merkez yönetim kurulunun çalışmalarından dernek yararına aykırılık görülmesi halinde genel merkez genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

 ç)Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

d) Denetleme Kurulu 3(üç) yıllık görev süresi sonunda yaptığı idari ve mali denetimi ile bilanço ve gelirgider hesabına ait incelemelerini genel merkez genel kuruluna bir raporla sunmak,

e) Denetleme kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın genel merkez yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

D-GENEL MERKEZ HAYSİYET DİVANI:

1-Seçimi:

Madde 31: Dernek genel kurulu üyeleri arasından 3 (üç) yıl süre ile 5kişilik genel merkez haysiyet divanı seçer. Oylamada ayrıcaüç kişi de yedek üye olarak seçilir.  Eşit oy alanlar arasından kura çekilir.

Haysiyet Divanı üyelerinin 35 yaşını doldurmuş olmaları geçmişte yönetim organlarında asıl üye olarak görev almaları şarttır.

 2-İş Bölümü:

 Madde 32: Genel merkez haysiyet divanı üyeleri genel kurul sonrası toplanarak aralarında iş bölümü yapar, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de sekreter seçerler.

 3- Görevi:

Madde 33: Genel merkez haysiyet divanı Dernek genel merkez yönetim kurulunun cezalandırılmasını istediği derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunan üyeler ile dernek üyelerinin onurlarını zedeleyici tutumları tespit edilen üyelerin durumlarını inceler. Söz konusu üyenin/üyelerin Genel Merkez Haysiyet Divanınca yazılı savunması istenir. Üyeye duruma göre uyarma veya dernek üyeliğinden çıkarma cezası verilir.  Verilen cezaya itiraz yeri Dernek Genel Merkez genel kuruludur. Genel merkez genel kurulunun kararı kesindir.

4-Toplantı ve Karar Sayısı:

   Madde 34:Genel Merkez Haysiyet Divanı; kurul halinde 6 (altı) ayda bir toplanır. Kararlarını çoğunlukla verir. Oy eşitliğinde başkanın tarafı üstün tutulur. Aldığı kararları Genel Merkez haysiyet divanı karar defterine gerekçeleri ile birlikte yazarak imza altına alır. İzleyen genel merkez genel kurulunda aldığı kararları gerekçeleri ile birlikte açıklayarak genel kurulu bilgilendirir.

BÖLÜM V

ŞUBELER

1- Şube Açılışı:

Madde 35: Gerekli görülen yerlerde şube açılabilir.

Bu amaçla genel merkez yönetim kurulu tarafından yetki verilen en az 3 kişi şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunur. Bu yazıya kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiyeti ile şube merkezi adresi bilgileri, iki örnek dernek tüzüğüile genel merkez yönetim kurulunca verilmiş yetki belgesi ve istenen diğer belgeler eklenir.

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubenin kurucuları ilk genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu görevini yaparlar. İlk genel kurul genel merkez yönetim kurulunca belirlenen süre içinde yapılır. Yeni açılan şubenin çalışma dönemi, tüzükte belirtilmiş diğer şubelerin çalışma dönemi ile sınırlıdır.

2- Şubenin Organları:

Madde 36: Şubelerin;

 1. Şube genel kurulu,
 2. Şube yönetim kurulu,
 3. Şube denetleme kurulu olmak üzere 3 organı vardır.

A-Şubelerin Genel Kurulu:

1- Şube Genel Kurulunun Toplantı ve Karar Şekli:

Madde 37:Şubelerin Genel Kurulu, şubede kayıtlı ve üyelik aidatını ödemiş asıl üyelerden meydana gelir. Şubelerin Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

 1. Olağan Genel Kurul: her üç yılda bir, OCAK ayı içinde Şubelerin yönetim Kurullarının çağrısı üzerine toplanır.Olağan toplantının dernek genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitmesi zorunludur.
 2. Olağanüstü Genel Kurul: Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şubelerde kayıtlı asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine şube yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa şube denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir kurul şube Genel Kurulunu toplantıya çağırır. 

2-Çağrı usulü:

Madde 38: Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı posta yoluyla ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı isteği ayrıca kayıtlı telefonlara kısa mesaj ilebildirilir, sosyal medyada duyurulur. Bu çağrıda toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde, hangi gündemle yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenide belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Genel Merkez Yönetim Kurulu bilgilendirilir. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul sonunda toplantı tutanağının bir örneği ile yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerin kimlikleri ve adresleri ve dernek genel merkez genel kuruluna katılacak delegelerin isimleri yedi gün içinde dernek genel merkez yönetim kuruluna gönderilir.

3- Şube Genel kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 39: Şube Genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yönetim kurulunun dönem faaliyet raporu, denetleme kurulunun defter ve belgeler üzerinde yaptığı araştırma ile bilanço ve gelir gider hesaplarını inceleme sonucu hazırladıkları rapora göre kurulları ibra etmek veya sorumlulukları hakkında karar vermek,

b)Şubelerin gelecek dönem bütçesini, aynen veya değiştirerek onaylamak,

c)  Üyelik giriş aidatının ve aylık/yıllık üyelik aidatının miktarını belirlemek

d)Yönetim Kurulu ve denetleme kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

e)Gündeme alınması istenen konular hakkında karar vermek,

f)gerektiğinde yönetim ve denetleme kurulları üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal yollara başvurmak,

g)Dernek genel kuruluna gidecek delegeleri asıl üyeler arasından seçmek, “şubede kayıtlı ilk 50üye için 3 delege, sonra gelen her 50 üye için 1 delege seçilir”, küsurlar tama iblağ edilir.

h)dernek tüzüğünün ve yasaların genel kurula verdiği diğer görevleri yapmak.

B- Şube Yönetim Kurulu:

1- Seçimi:

Madde 40: Şube Yönetim Kurulu; şube genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl süre(3 yıl) ile seçilen 11 üyeden oluşur. Genel kurulca ayrıca 11’de yedek üye seçilir. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Yedek üye sayısı tamamlanır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 100 üyeden aşağı üyesi bulunan şubelerde yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Şube genel kurulunca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde, şube yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve adresleri, şube merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir. Bu bildirimin bir örneği ayrıca genel merkez yönetim kuruluna dagönderilir.

2- İş Bölümü:

Madde 41:Şube Genel kurulu tarafından seçilen Şube Yönetim Kurulu, seçimi izleyen 7 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, başkan, ikinci başkan, sekreter ve saymanı seçer. Diğer üyeleri de şube yönetim kurulunun çalışma planına göre görevlendirir.

Genel Başkan:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b) Derneği, her ortamda yönetim kurulu adına temsil eder.

c) Derneği tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları gereğince yönetir.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının bir örneğini, genel merkez yönetim kuruluna bildirir.

d) Şubenin her türlü alımları ve her türlü harcamalarında ita amirliği yapar.

İkinci Başkan:

Şube başkanının en yakın yardımcısı olup, şube başkanının geçici veya süresiz ayrılmasında, başkanın tüm yetkilerini kullanır. Şube başkanının yetki alanına giren görevlerden kendisine vereceği işleri yürütür. Şube yönetim kurulu kararlarının uygulanma durumunu izler ve bu hususta genel başkana bilgi verir.

Sekreter:

Şubenin büro işlerini, her türlü yazışma ve protokol işlerini düzenler, karar defterlerini tutar. Yönetim kurulunun toplantı gündemini hazırlar ve toplantıdan en az üç gün önceden kurul üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar. Yıllık çalışma raporunu ilgili üyelerle birlikte hazırlar. Şube genel kurulunun toplantı öncesi ve sonrası işlemlerini yürütür. Şubenin yönetimi hakkında çıkartılacak yönetmelikleri, çalışma yönergelerini bizzat veya ilgili kurul üyeleriyle birlikte hazırlar.

Sayman:

Şubenin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür. Şubenin muhasebe işlerini tespit edilen esaslar dahilinde yürütülmesini sağlar, gerekli defterleri tutar, üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi, sosyal sigortalar pirimi ve diğer süreli mali ödemeleri cezalı duruma meydan vermeden yapar.

Şubenin taşınır taşınmaz mal varlığını korur ve hesap dönemi sonunda sayarak kontrolünü sağlar, sigortalarını yaptırır, bilançoyu, gelir ve gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar. Dernek gelirlerini toplar, ödemeleri yapar, dernek parasının en iyi ve emniyetli şekilde nemalandırılmasını sağlar.

3-Toplantı Usulü:

Madde 42:Şube yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında Başkanın veya en az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine toplanır.Başkanın bulunmadığı durumda çağrı ve toplantının idaresi ikinci başkan tarafından yapılır.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi, saati, yeri önceden üyelere bildirilir. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

İzin alınmaksızın ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye; yönetim kurulu kararıyla başkan tarafından yazılı olarak uyarılır. Geçerli bir özür bildirmeyen üyeuyarmadan sonraki ilk toplantıya da gelmezse, ayrılmış sayılır ve yerine ençok oy almış olan yedek üye çağrılır.

4-  Kararlar:

Madde 43:Şube Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır, çoğunlukla karar alır. Alınan kararlar toplantıya katılmamış, katılamamış yönetim kurulu üyelerinin tamamı için bağlayıcıdır.

Yönetim kurulu kararlarının bir örneği on gün içinde genel merkeze gönderilir.

5-  Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 44: Şubenin yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek,
 • Şubeyi temsil etmek ve bu hususta kurul üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 • Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
 • Genel kurulca tespit edilen üyelik aidatlarının ödenmesini sağlamak,
 • Derneğe yeni üye olanlara üyeliğin kesinleştiği tarihi izleyen günlerde üyelik kimlik kartını vermek, derneğin rozetini takmak,
 • Dernek üyeliğinde 25 yılını dolduranlara onur belgesi, 40 yılını dolduranlara şilt,  50 yılını dolduranlara  plaket vermek,
 • Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,
 • Şubenin defter ve dosyalarını tutmak,
 • Şube çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla en fazla 25 üyeli şube danışma meclisini kurmak,

Yönetim Kurulu; işlerin yürütülmesinden şube genel kuruluna ve genel merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.

Şube yönetim kurulu kararlarına karşı, genel merkez yönetim kuruluna itiraz edilebilir. Genel merkez yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.

İki yıllık çalışma raporunun 5 adedi şube genel kurul toplantısından 1 hafta önce genel merkeze gönderilir.

C-Şube Denetleme Kurulu:

 1. Seçimi:

Madde 45: Şube yönetim kurulunun işlem ve hesaplarını denetlemek üzere; şube genel kurulu tarafından asıl üyeler arasından 3 yıl süre için 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulu seçilir.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Asıl üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olduğunda yedek üyeler sıra ile göreve çağrılır. Göreve çağrılan yedek üye yerine geçtiği asıl üyenin görev süresini tamamlar.

 • Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 46: Şube denetleme kurulu üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Şubenin bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,
 2. Denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapmak ve sonuçlarını şube yönetim kuruluna sunmak,
 3. Şube yönetim kurulunun çalışmalarında dernek yararına aykırılık görülmesi halinde şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 4. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
 5. 3(üç) yıllık görev süresi sonunda yaptığı idari ve mali denetimi ile bilanço ve gelirgider hesabına ait incelemelerini şube genel kuruluna bir raporla sunmak,
 6. Denetleme kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın şube yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

BÖLÜM VI

MALİ HÜKÜMLER

1- Derneğin Gelirleri:

Madde 47:Derneğin gelirleri şunlardır:

 • Üyelerden her yıl için alınacak aylık/yıllık üyelik aidatı,
 • Derneğe üye olanlardan alınacakgiriş aidatı,
 • Dernek tarafından düzenlenen balo, konser, eşya piyangosu, gezi, konferans ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler,
 • Çeşitli yayın gelirleri,
 • Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığından elde edilen kira gelirleri,
 • Lokal geliri
 • Bağış ve yardımlar,
 • Diğer gelirler,

Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır, giderler sarf belgeleriyle yapılır.Yönetim kurulunca belirlenen miktarın üstündeki para, ulusal bankalarda açılacak cari hesaba yatırılır.Üyelerden alınan aidat hiçbir surette iade edilemez.

2- Şubelere Yardım:

Madde 48:Gerek kuruluş giderlerinin karşılanması, gerek dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi için şubelerin yazılı ihtiyaç bildirimi üzerine, bütçe olanaklarının elverdiği ölçüde, Genel merkez bütçesinden Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile yardım yapılabilir.

3- Ücret ve Yolluk:

Madde 49:Genel merkez ile şubelerin yönetim ve Denetleme Kurulları ile Genel merkez Haysiyet Divanı kurulunda görev alan üyeler, bu görevlerinden dolayı dernekten ücret alamazlar.

Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, Genel merkez Haysiyet Divanı üyeleri ile dernekten veya dışardan vazifeli katılanlara, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için genel merkez yönetim kurulunca saptanacak esaslar dahilinde ve genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere yolluk ödenebilir. Genel merkez genel kuruluna katılan ve dışardan gelen üye ve delegelerin konaklama giderleri karşılanabilir.

BÖLÜM VII

E- DİĞER KURULLAR ve GÖREVLERİ:

 1. GENEL MERKEZ YÜKSEK DİVAN KURULU:

Madde 50: Tavsiye kararları alarak derneğin amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla geçmiş dönemlerde genel merkez yönetim kurulu, denetleme kurulu ile genel merkez haysiyet divanında görev almış kişiler arasından en fazla 25 (yirmi beş) üyeli Yüksek Divan Kurulu adında bir kurul kurulur. Genel merkez yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği genel başkan yardımcısı, geçmiş dönem yöneticilerini yüksek divan kurulunda yer alıp alamayacakları konusunda arayarak görüşünü alır. Olumlu görüş bildiren katılacağına onay veren üyelerden yüksek divan kurulu oluşturulmuş olur. Yüksek divan kurulu, dernek başkanının önceden haber vermesi üzerine en az altı ayda bir toplantıya çağrılır. Gerektiğinde bu süre beklenilmeden de yüksek divan kurulu toplantıya çağrılabilir.

2. ŞUBE DANIŞMA MECLİSİ:

Madde 51:Şubenin amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla geçmiş dönemlerde şubelerde yönetim kurulu ile denetleme kurulunda görev almış kişiler arasından en fazla 25 (yirmi beş) üyeli Şube danışma Meclisiadında bir kurul kurulur. Genel merkez yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, sekreteri, saymanı da şube danışma meclisinin toplantılarına katılırlar. Şube başkanı ya da başkan yardımcısı, geçmiş dönemlerde şube yöneticilerini şube danışma meclisindeyer alıp alamayacakları konusunda arayarak görüşünü alır. Olumlu görüş bildiren, katılacağına onay veren üyelerden şube danışma meclisi oluşturulmuş olur. Şube danışma meclisi, dernek başkanının önceden haber vermesi üzerine en az altı ayda bir toplantıya çağrılır. Gerektiğinde bu süre beklenilmeden de şube danışma meclisi toplantıya çağrılabilir.

3. BÖLGE MÜFETTİŞLERİ:

Madde 52: Genel Merkez yönetim kurulu, şubelerin ve temsilciliklerin amaçlarına uygun şekilde çalışmalarını sağlamak için yeteri kadar bölge müfettişliği oluşturabilir.

Bölge Müfettişlerin görevi şubelerin, temsilciliklerin çalışmalarının yasa ve tüzüklere uygun olup olmadığını denetlemek, hesaplarını incelemek, gerekli uyarıları yapmak, Genel merkez yönetim kurulunun vereceği direktifleri yerine getirmek, yaptığı incelemelerin sonucunu gerekçeli raporlagenel merkez yönetim kuruluna bildirmektir.

Genel Merkez yönetim kurulu, müfettiş raporunda yasa. yönetmelik ve ana tüzük hükümlerinin aksine veya sürmesi dernekçe uygun bulunmayan bir olumsuzluğu tespit ettiğinde şube yönetim kurulunu toptan veya kısmen değiştirebilir.

 • TEMSİLCİLİK AÇILMASI:

Madde 53: Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar. Eğer şubeler kendi sorumluluk alanları içinde temsilcilik açılmasını gerektirecek sayıda bir üye grubunun varlığı ve de üyelerin temsilcilik açılaması isteğinin var olduğu durumda genel merkez yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunur. Bildirim sonrası genel merkez yönetim kurulu gerekli araştırma sonrası temsilcilik açılmasının uygun olacağı kanısına varırsa temsilcilik açılmasına onay verebilir. Temsilcileri görevlendirmeye, görevden almaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.  Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Dernek temsilcilerinin temsilciliğin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri ve yerleşim yerlerinin temsilcilik açılacak yerde olması zorunludur

 İl temsilcilerinin görevi; yöredeki mezunlarımızı saptamak ve genel merkez ile ilişkilendirerek yeni şubelerin kurulmasının ön hazırlıklarını yapmaktır.

Genel merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişi temsilciliğin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunur. Bu yazıyagenel merkez yönetim kurulunca verilmiş yetki belgesiile yasa ve yönetmeliğin eklenmesini istediği bilgi ve belgeler eklenir.

 • PLATFORM OLUŞTURMA:

Madde 54: Dernek Genel Merkez yönetim kurulu, derneğin amaçlarına uygun alanlarda kurulmuş diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere plâtformlara katılmaya karar verebilir. Derneği plâtformlarda genel başkan başkanlığında 3 kişilik bir kurul temsil eder. Platform toplantısının ya da etkinliğinin sonrası yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında konu hakkındayönetim kurulu üyeleri bilgilendirilir. Genel Merkez yönetim kurulu platformun faaliyetlerinde derneğin amacına uygun olmayan bir durumun saptandığı durumda yine yönetim kurulunu kararıyla platformdan ayrılmaya karar verir.

 • FEDERASYONA KATILMA:

Madde 55:MEVCUT FEDERASYONA HANGİ KOŞULLARDA GİRİLDİ KURUCU ÜYE OLUNDU BİLMİYORUM. İNTERNETTE SORGULADIM. FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ BULAMADIM. BU DURUMA GÖRE MADDE METNİ YAZILABİLİR

 • İSTİVAKLA İŞBİRLİĞİ:

Madde 56: MEVCUT İSTİVAK DERNEK ÜYELİK İLİŞKİSİNİ BİLMİYORUM. İNTERNETTE İSTİVAK SİTESİNDE VAKIF SENEDİ ÖRNEĞİNİ BULAMADIM BU DURUMA GÖRE MADDE METNİ YAZILABİLİR

BÖLÜM VIII

LOKALİN İŞLETİLMESİ ve SANDIK KURULMASI

 1. Lokalin İşletilmesi:

Madde 57:Derneğimiz üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzeredernekler yönetmeliğinin verdiği yetkiye dayanarakBEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI’nın izniyle açılmış, mülkiyeti derneğimize ait olan TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ MISIR APT. NO:163/1 BEYOĞLU İSTANBUL adresinde bulunan lokalimizin nasıl, hangi koşullarda kim tarafından işletileceği dernek genel merkezi genel kurulunun istemi doğrultusunda genel merkez yönetim kurulu ile İstanbul şubesi yönetin kurulunun ortaklaşa yapacağı toplantıda görüşülerek, karara bağlanır. Her iki yönetim kurulundan ortak lokal komisyonunu görevlendirir. Görevlendirilen lokal komisyonu lokalin işleyişi, yönetimi konusunda tam yetkilidir. Lokal komisyonu kendi arasında görev paylaşımı yapar. 3 aylık periyodlarla lokalin yönetimi, denetimi, lokalin müdürü, çalışanların durumu, lokalin hesapları konusunda rapor hazırlar. Hazırlanan rapor genel merkez yönetim kurulu ile İstanbul şubesi yönetim kurulunun ortaklaşa yapacağı toplantıda görüşülür.

 • Sandık Kurulması:

Madde 58: Dernek üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilir.

Dernek genel merkezi genel kurulunda sandık kurulması hakkında alınan karar doğrultusunda YÜKSEK TİCARETLİLER SANDIĞI kurulabilir. Dernek Genel merkez genel kurulu sandık kurulması kararını alırsa, sandığın kimler tarafından kurulacağı konusunda görevlendirme yapabileceği gibi, genel merkez yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Sandık kurulması konusunda görevlendirilen kurul sandık yönergesini hazırlayarak genel merkez genel kurulunun onayına sunar. Görevlendirilen kurul sandığın kuruluşu, üyeleri, işleyişi, yönetimi gibi konularda dernekler yönetmeliğinin aradığı bildirimleri yapar.

BÖLÜM VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

Madde 59: Defter Tutma Esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500.000. YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

   Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

   Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

   Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Dernekte aşağıda yazılı defterler ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

   1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

   2-Üye Kayıt Defteri: derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkışları bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenir.

   3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

   4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir

   5-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

   6-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 • Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. (a) bendinin 1,2,3,4, ve 5. bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Taşınmaz Mal edinme:

Madde:60: Dernek, yönetim merkezi ile yapacağı çalışmalarının gerekli ve yararlı gördüğü taşınmaz mallara sahip olabilir.

Derneğe ait taşınmaz malların alınması, satılması, devir, temlik ve ipotek edilmesi, karşılıksız kullanma hakkı verilmesi intifa hakkı tesisi hususlarına dernek genel merkez genel kurulu yetkilidir. Dernek genel merkez genel kurulu; genel merkez yönetim kuruluna yetki verebilir. Bu yetkilendirmenin genel merkez genel kurulu toplantısına katılanların üçte iki oyu ile alınması zorunludur.

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Tüzüğün Değiştirilmesi:

Madde 61: Tüzüğün bazı maddelerinin veya tümünün değiştirilmesi Genel Merkez Genel Kurul toplantısına katılanların üçte ikisinin oyu ile mümkündür.

Derneğin Feshi:

Madde 62: Dernek Genel Merkez Genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Feshe karar verebilmek için Genel Merkez Genel kuruluna katılma hakkına sahip üye ve delegelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur.

 İlk toplantıda aranan çoğunluk sağlanamazsa; Genel Merkez Genel Kurulu ikinci defa toplanmak üzere yeniden toplantıya çağırılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar genel merkez genel kurulunda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshine karar verildiğigenel merkez yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mülkiye amirliğine bildirilir.

Dernek tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi:

 Madde 63:

a)Derneğin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde mal varlığı İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (İSTİVAK)’na intikal eder.

 b)Derneğin tasfiyesine karar verilmesi halinde, dernek genel merkezgenel kurulunca 5 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu şubelerden başlayarak derneğin bütün varlığını tespit eder, hesaplarını inceler, borçlarını öder ve artan varlığını; İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (İSTİVAK)’na devreder.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 64: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 İç Denetim:

 Madde 65: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzükte Bulunmayan Hükümler, Hüküm eksikliği:

Madde 66: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.